home_aldtiidsklean

Ald tiids klean


Eala,

Myn namme is Aaltsje Mollema.
Sūnt rom achttjin jier meitsje ik yn opdracht klean śt ālde tiden.
De klean sa’t de minsken doedestiids dragen hawwe.

Hjir kinne jo sjen wat ik makke haw.


home_mantel